Spolek Esedra

Esedra vznikla v roce 2010 jako občanské sdružení, od roku 2019 působí jako zapsaný spolek. Hlavním cílem je přispívat k všestrannému a harmonickému rozvoji dětí a mládeže, rozvíjet jejich porozumění a kladný vztah k přírodě a místu v regionu, v němž žijí a vychovávat je k trvale udržitelnému způsobu života a zodpovědnému a aktivnímu přístupu ke světu a jim samotným. 

Účelem spolku je také podpora a rozvoj komunitního života v místě působnosti sdružení a podpora principů občanské společnosti.

K hlavní činnosti spolku organizace a podpora výchovných a vzdělávacích programů, enviromentální výchovy, aktivit a akcí pro děti a mládež, zaměřených zejména na celostní a přirozený rozvoj osobnosti, a výchovu k aktivnímu a uvědomělému postoji a přístupu k vlastní osobě a okolnímu – lidskému i přírodnímu – světu.


Celé stanovy spolku níže:

Stanovy spolku

„Esedra z.s.“

Esedra z.s. je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl.I

Název, sídlo a účel spolku

Název spolku je: „Esedra z.s.“ (dále jen „spolek“).

Sídlem spolku je: Potoky 1398, 252 63 Roztoky, 

Účelem spolku je přispívat k všestrannému a harmonickému rozvoji dětí a mládeže, rozvíjet jejich porozumění a kladný vztah k přírodě a místu v regionu, v němž žijí a vychovávat je k trvale udržitelnému způsobu života a zodpovědnému a aktivnímu přístupu ke světu a jim samotným.

Účelem spolku je také podpora a rozvoj komunitního života v místě působnosti sdružení a podpora principů občanské společnosti.

Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky a nevytváří pobočné spolky.

Spolek je dobrovolným společenstvím osob, založeným pro naplňování společného zájmu, který je totožný s hlavní činností spolku.

Spolek je samosprávný.

Čl. II

Činnosti spolku

Cíli spolku a předmětem jeho činnosti jsou:

organizace a podpora výchovných a vzdělávacích programů, enviromentální výchovy, aktivit a akcí pro děti a mládež, zaměřených zejména na celostní a přirozený rozvoj osobnosti, a výchovu k aktivnímu a uvědomělému postoji a přístupu k vlastní osobě a okolnímu – lidskému i přírodnímu – světu.

organizace a podpora programů a projektů směřujících k ochraně přírody a krajiny a životního prostředí obecně;

podpora rozvoje občanské společnosti;

spolupráce s místní správou (podněty, podklady, účast ve správních řízeních) při řešení rozvoje obce a regionu především v oblasti ochrany životního prostředí a péče o děti a mládež;

spolupráce s ostatními sdruženími v obci a regionu se stejnými či podobnými cíly;

organizace a podpora kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit a programů pro děti, rodiny s dětmi a veřejnost.

dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a dalších zákonů souvisejících se zákonem č.114/1992 Sb.

Čl. III

Členství ve spolku

Členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku. 

Přihlášku ke členství přijímá předseda spolku, který také rozhoduje o přijetí nového člena spolku. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

Členství ve spolku je nepřevoditelné. V závažných případech může předseda na žádost člena rozhodnout o výjimce z nepřevoditelnosti členství.

Spolek nezavedl povinnost členů platit členské příspěvky.

Členství zaniká:

rozhodnutím o vyloučení ze spolku na základě rozhodnutí členské schůze za opakované nebo hrubé porušení stanov spolku,

dobrovolným vystoupením ze spolku na základě písemného prohlášení člena o vystoupení, a to vždy ke konci kalendářního měsíce, v němž bylo písemné prohlášení doručeno spolku,

úmrtím člena v případě fyzické osoby nebo zánikem člena v případě právnické osoby, zánikem spolku.

Člen má právo:

účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován,

předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,

účastnit se členské schůze a hlasovat na ni,

volit orgány spolku a být do nich volen,

podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku,

právo ze spolku vystoupit.

Člen má povinnost:

dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku a svou činností naplňovat cíle spolku,

dodržovat usnesení členské schůze a další rozhodnutí orgánů spolku, 

chovat se čestně a dobře reprezentovat dobré jméno spolku.

Čl. IV

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

Statutárním orgánem spolku je předseda.

Nejvyšší orgánem je členská schůze spolku.

Kontrolním orgánem spolku je kontrolní komise.

Čl. V

Statutární orgán – předseda

Statutárním orgánem spolku je předseda. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem a přísluší mu vedení a zastupování spolku. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba na základě písemné plné moci s věcným a časovým rozsahem zmocnění.

Předseda je volen členskou schůzí. Funkční období předsedy je dvacetileté.

Předseda zejména

vede a řídí činnost spolku,

přijímá řádné zájemce o členství, 

svolává a vede členskou schůzi.

Čl. VI

Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji všichni členové spolku. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně. 

Členské schůze zejména

stanovuje hlavní zaměření spolku,

rozhoduje o změně stanov,

volí na dvacetileté funkční období předsedu spolku, případně tohoto předsedu odvolává,

určuje formu činnosti spolku,

rozhoduje o vyloučení člena pro hrubé porušení stanov,

schvaluje zprávu o hospodaření spolku,

rozhoduje o zrušení spolku, 

rozhoduje i o dalších otázkách, pokud tak vyplývá z těchto stanov nebo ze zákona,

může si vyhradit k rozhodování i jiné otázky.

Zasedání členské schůze spolku svolává předseda, a to nejméně 5 dní před jejím konáním. Členská schůze je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny všech členů. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů. K přijetí změny stanov spolku, odvolání předsedy a o zániku spolku je třeba souhlasu nejméně dvoutřetinové většiny přítomných členů.

Čl. VII

Kontrolní komise

Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření spolku. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými spolku a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.

V případě, že kontrolní komise zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky kontrolní komise a přijmout opatření k jejich nápravě.

Kontrolní komise má 3 členy, které volí členská schůze veřejnou volbou.

Čl. VIII

Zásady hospodaření

Spolek je neziskovou organizací. Zdrojem majetku spolku jsou dobrovolné příspěvky fyzických a právnických osob, dary, dotace, granty a příjmy z činnosti spolku a majetku spolku. Veškeré příjmy budou používány na činnost spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

Za hospodaření spolku odpovídá předseda, který každoročně předkládá členské schůzi a kontrolní komisi zprávu o hospodaření.

Členové spolku neručí za jeho dluhy. 

Čl. IX

Zániku spolku

Spolek zaniká:

rozhodnutím členské schůze,

rozhodnutím soudu.

V případě zániku rozhoduje o zbylém majetku členská schůze.

Čl. X

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti těmito stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Stanovy spolku nabývají účinnosti dnem zapsání do spolkového rejstříku vedeného u příslušného krajského soudu.

Stanovy byly schváleny na schůzi spolku dne 21. 2. 2019

Členské schůze:

Dne 12.6.2023 se uskutečnilo zasedání členské schůze spolku Esedra z.s. zápis z této schůze:

zápis 1

zápis 2